lịch sử gạch block bê-tông tự chèn

Tìm hiểu lịch sử gạch block bê-tông tự chèn

Tìm hiểu lịch sử gạch block bê-tông tự chèn

Có lẽ con đường nổi tiếng nhất trong tất cả các con đường La Mã là đường Appian, nó được xây dựng bởi các kỹ sư La Mã năm 312 trước công nguyên. Con đường 377 kms này đựợc đá